Om rikssjukvård

Med rikssjukvård menas viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting, men med hela landet som upptagningsområde. Socialstyrelsen utfärdar tillståndet.

Utvecklingen i hälso- och sjukvården går mot alltmer specialiserade metoder i diagnostik, behandling, medicinteknik och läkemedel. Den tekniska utvecklingen ställer stora krav på investeringar i ny och dyr teknik och personal med spetskompetens. Därför ska också rikssjukvården enligt lag samordnas till enheter med hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet.

Syftet med att koncentrera hälso- och sjukvård till ett eller två regionsjukhus är att öka effektiviteten, höja den medicinska kompetensen och stärka patientsäkerheten.

För att definieras som rikssjukvård ska följande kriterier uppfyllas:

  • Sjukdomen/tillståndet är ovanligt
  • Diagnos/behandling är komplicerad och kräver specialkompetens
  • Diagnos/behandling medför hög resursförbrukning

Rikssjukvårdsnämnden inom Socialstyrelsen beslutar vilka områden som ska definieras som rikssjukvård och vilka landsting eller regioner eller enheter inom hälso- och sjukvården som får bedriva rikssjukvård med tillstånd.

I Rikssjukvårdsnämnden nämnden sitter representanter för landstingen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Vetenskapsrådet och Kammarrätten i Stockholm.