Hur gör jag för att remittera?

Vid misstanke om att patient uppfyller kriterier för rikssjukvård av svåra brännskador skall kontakt tas med en av de två riksklinikerna. Båda dessa har solidariskt ansvar att bedriva rikssjukvård och det finns ingen strikt geografisk uppdelning av ansvaret gentemot landet. För kontakt se telefonnummer längst ner. 

Om skadan är av sådan omfattning att akut intensivvård är aktuell larmas brännskadeintensivvårdsjouren som i direktkontakt med ansvarig anestesiolog på remitterande sjukhus kommer överens om optimala rutiner och optimal behandling till patienten överförts till riksenhnhet. 

En diskussion om att inte remittera patient förutsätter ömsesidig optimal kompetens att bedöma brännskador i gränzonen för rikssjukvård. Detta motsvarar i regel specialistkompetens i kirurgiskt ämne. Det skall då finnas detaljerad information om skadans uppkomstsätt, utseende och utbredning. Hela skadan skall vara undersökt så detaljerat att skadedjup kan bedömas. Det kräver ofta sårtvätt innan bedömning, vanligen i narkos. 

Vid oklarheter eller svårigheter att överföra information på ett adekvat sätt skall högkvalitativa digitala bilder av skadan kunna överföras. 

Rikssjukvårdsenheten tar även emot patienter med mindre brännskador om det bedöms att det lokalt inte finns förutstätnigar att ge god värd. 

Remissansvar

Alla beslut att remittera – eller inte remittera - tas av remittenten. 

Endast om det är solklart att patienten har en obetydlig skada som inte behöver rikssjukvård och remittent vill vårda patient i hemlänet kan Rikssjukvårdsenheten stödja ett beslut att icke remittera. 

Som del i diskussion om remiss övervägs bland annat följande: Det som motiverar remittent att inte remittera bör kunna tydliggöras av denna/e. Det ska finnas klart vilken reellt tillgänglig kirurgisk och anestesiologisk kompetens som finns tillgängligt på sjukhuset för patientens vård kommande veckor. Patienten skall kunna omhändertas på ett kunskapsbaserat sätt enligt God Vård under förväntad vårdtid. Om tillämpbart gäller även frågan om vilken kompetens som finns att vårda barn i sluten vård?

Socialstyrelsens beslut speglar att de uppsatta kriterierna inte strikt behöver beskriva varje skadas svårighetsgrad. Därför lämnar man viss utrymme för bedömning från fall till fall. Däremot uttalas klart att när en patient uppfyller något kriterium ska kontakt tas med någon av riksklinikerna.