Måste jag remittera patient som uppfyller kriterierna för rikssjukvård?

Enligt HSL 9§ beslutar Socialstyrelsen beslutar om tillstånd att bedriva rikssjukvård, dvs att behandla sådan patient som omfattas av kriterierna för rikssjukvård. För svåra brännskador gäller att de i ord uttryckta kriterierna inte strikt behöver beskriva varje skadas svårighetsgrad. Därför lämnar man viss utrymme för bedömning från fall till fall. Dock gäller att för varje patient som bedöms som gränsfall, d.v.s. som ryms inom definitionen men remiss inte bedöms vara uppenbar, ska diskuteras föras med riksklinik. Slutsatsen är att det inte är självklart att varje patient som språkligt kan inrymmas i kriterierna för rikssjukvård behöver remitteras. Däremot skall de alltid diskuteras med någon av de två rikssjukvårdsenheterna.

 

 

Socialstyrelsens beslut speglar att de uppsatta kriterierna inte strikt behöver beskriva varje skadas svårighetsgrad. Därför lämnar man viss utrymme för bedömning från fall till fall. Däremot uttalas klart att när en patient uppfyller något kriterium ska kontakt tas med någon av riksklinikerna.